Disclaimer

Privacy Policy

Bescherming van de persoonsgegevens

We nemen de bescherming van persoonsgegevens heel ernstig. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van uw account of om u relevante informatie te bezorgen met betrekking tot deze website.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor onderzoek naar manieren om onze dienstverlening verder te verbeteren. In dat geval worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.

De persoonsgegevens die u ons bezorgt, gebruiken wij enkel voor de volgende doeleinden:

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  •         in het kader van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers)
  •         om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten
  •         voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
  •         ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

De partners met wie wij samenwerken, worden zorgvuldig geselecteerd. Elke samenwerking gaat gepaard met een grote zorg voor uw privacy. Toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop onze partners en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken.

Voor meer informatie hierover kunt u met hen contact opnemen.

Als u niet wil dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten, kunt u ons daarover contacteren info@derommelmarkt.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom geregeld deze informatie zodat u op de hoogte bent van onze geldende privacyregels wanneer u onze website gebruikt.

Algemene voorwaarden

Via onze website kunt u rommelmarkten in uw buurt vinden. U moet zich er wel van bewust zijn dat wij geen rommelmarkten organiseren en bijgevolg  alle verstrekte gegevens een puur informatief karakter hebben. De juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook worden niet gegarandeerd.

De beheerder van de website kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website. Elk gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen of fouten in deze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten, dan kunt u ons contacteren via info@derommelmarkt.nl.

Vermeld uw contactgegevens en alle andere nuttige informatie, zodat we u zo snel mogelijk een gepast antwoord kunnen geven.

Over onze website (en beveiliging)

We dragen gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel. Bovendien nemen we alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze onze website veilig en toegankelijk is. Toch zijn fouten of gebreken nooit helemaal uit te sluiten.

www.derommelmarkt.nl is dan ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website gedeeltelijk of geheel af te sluiten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De inhoud op deze website is afkomstig van gebruikers

De inhoud van deze website wordt grotendeels bepaald door geregistreerde gebruikers en via een geautomatiseerd systeem online geplaatst.

Wij doen er alles aan opdat de informatie die op de website verschijnt zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk is. Toch rekenen wij daarvoor in de eerste plaats op de verantwoordelijkheidszin van de gebruikers. Wij zijn niet verplicht om de inhoud voorafgaandelijk te controleren. Wij zij dan ook niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die gebruikers ondervinden als gevolg van de informatie die gepubliceerd werd op www.derommelmarkt.nl.

Stelt u vast dat bepaalde inhoud op deze website niet aan de regels voldoet, dan kunt u dat melden via ons contactformulier. Wij verbinden ons ertoe de informatie zo snel mogelijk te evalueren en aan te passen of te verwijderen indien nodig.

Externe websites

De inhoud van deze website kan een link naar externe websites bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een relatie tussen ons en de andere website bestaat, noch dat wij akkoord gaan met de inhoud van die externe website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van links en de uiteindelijke bestemming.

Auteursrecht

Het Auteursrecht is onverminderd van toepassing. Alle elementen van de website, m.i.v. de voorstelling, lay-out, typografie, structuur en afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag worden gekopieerd of verwerkt onder welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Goede afspraken maken goede vrienden

Wie onze website gebruikt, verbindt zich ertoe zich aan de volgende afspraken te houden:

  •         Het is om gebruik te maken van softwareprogramma’s en tools die gericht zijn op het verzamelen en verkrijgen van gegevens.
  •         Het is niet toegestaan de website en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail of aanverwante praktijken.
  •         Het is niet toegestaan om andere gebruikers te stalken en/of te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
  •         Het is uiteraard niet toegestaan om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.

We houden -anonieme- statistieken bij voor deze website

Wij houden gegevens bij in verband met het gebruik van deze website. Als geregistreerde gebruiker stelt u meer informatie ter beschikking, die wij vertrouwelijk behandelen.

De informatie die we vragen bij registratie is noodzakelijk voor de goede werking van uw account en onze website. We beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens dan ook als een inbreuk op onze gebruiksvoorwaarden.

U kunt erop rekenen dat we de grootste zorg hechten aan de verwerking van uw persoonsgegevens.

Besluit

Het is ons voorrecht deze website op elk moment te wijzigen of buiten dienst te stellen. Dat kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers en kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Stellen wij vast dat een gebruiker onze voorwaarden schendt, dan hebben wij het recht alle nodige maatregelen te nemen. We kunnen de inhoud die door die gebruiker werd toegevoegd aanpassen, gedeeltelijk of geheel verwijderen. Ten slotte kan die gebruiker de toegang tot de website worden ontzegd, zonder bericht vooraf.

We nemen dergelijke maatregelen enkel om de werking van de website te garanderen en de privacy van de gebruikers te beschermen. Dergelijke maatregelen kunnen dan ook nooit tot aansprakelijkheid leiden of tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het Hasselt.

Als één van de bovenstaande voorwaarden vervalt, heeft dat geen gevolg op voor de geldigheid van de overige voorwaarden. In dergelijke gevallen hebben wij het recht om de betrokken punten te wijzigen in een geldig punt van gelijkaardige waarde.